پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
   وظایف و ماموریت ها
   
    كميسيون علمي ، فرهنگي و اجتماعي دبير خانه موظف است با انجام بررسي هاي تحقيقاتي و كارشناسي امور، نتايج اين پژوهش ها را براي تصويب به كميسيون علمي ، فرهنگی و اجتماعي مجمع ارايه كند. شرح وظايف اين كميسيون به اين شرح است : 

  -         تهيه و تدوين اوليه سياست هاي كلي با هدايت پروژه هاي تحقيقاتي
  -         آماده سازي پيش نويس سياست ها
  -         برگزاري جلسات كارشناسي براي استفساريه ها و معضلات و سیاستهای کلی پیشنهادی
  -         بررسي طرح ها و لوايح اختلافي
  -         تنظيم دستور جلسه براي كميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعی مجمع